Local Youth Strategy for the City of Veles

Local Youth Strategy for the City of Veles

Агенција за млади и спорт и Коалиција на младински организации СЕГА од 01 април 2011 година започнаа да го имплементираат проектот „Креирање на локални младински стратегии“. Проектот се имплементираше во период од 07 месеци во 3 општини во Република Македонија (Велес, Неготино и Дебар), а е финансиран од Агенција за млади и спорт, Програмата CIVICA Mobilitas која ја спроведува Центарот за институционален развој, 3-те горенаведени општини и Коалиција на младински организации СЕГА.

Целта на овој проект е креирање на 5 годишна ЛМС за општина Велес и 1 годишен АП за првата година од имплементацијата на стратегијата преку зголемено активно учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница преку изготвување на локални младински стратегии.

Локална младинска стратегија за Општина Велес

Date

22 Ноември 2011

Tags

Strategies