Гаранција за млади

Гаранција за млади

Мерката Гаранција за млади им овозможува на младите лица до 29-годишна возраст, кои не се вработени, ниту се вклучени во образование или обука (NEET), да добијат соодветна понуда за работа, да го продолжат своето образование или да бидат вклучени во некоја од активните програми и мерки за вработување, во период од 4 месеци по нивното евидентирање како невработени лица во Агенција за вработување. 


КОНТАКТИ ОД РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ И ТЕРЕНСКИ РАБОТНИЦИ ЗА ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИПелагониски Регион             

Регионален координатор:

Марија Ташкоска 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

075 508 804

Теренски Работници:

ПРИЛЕП

Илчо Јорданоски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

078 434 431

Мери Чкрипеска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

076 299 161

Зоран Малкоски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 434 431

БИТОЛА

Пеце Трифуновски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 456 012

Ивана Атанасовска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

075 632 223

РЕСЕН

Марија Китановска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

075 357 788

КРУШЕВО

Билјана Стојаноска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

075 709 325


Вардарски Регион             

Регионален координатор:

Даниел Уневски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

076 270 211

Теренски Работници:

КАВАДАРЦИ

Борис Коцев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 218 986

Мартина Недева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

071 685 935

НЕГОТИНО

Софија Илиевска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

071 307 079

Маја Миткова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

078 234 773

ВЕЛЕС

Пенчо Андреев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 397 470

Убавка Јаневска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 434 431

СВЕТИ НИКОЛЕ

Емина Токовиќ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 407 280


Југозападен Регион             

Регионален координатор:

Јасминка Поповска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

075 777 421

Теренски Работници:

ОХРИД

Иво Ристески

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

075 470 553

Весна Јованоска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

075 244 421

Марија Кожеска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

071 273 078

СТРУГА

Крунислав Гаговски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

071 343 664

Ндерим Положани

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 344 789

ДЕБАР

Сазан Ќатипи

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

072 514 439

КИЧЕВО

Арбен Ристеми

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

078 434 431


Полошки Регион             

Регионален координатор:

Дрилон Салиу

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

076 303 400

Теренски Работници:

ТЕТОВО

Дарио Тасески

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

075 218 083

Ема Павлоска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

075 232 654

Арома Алити

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

071 923 557

Петар Павлоски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

071 888 095

ГОСТИВАР

Ветон Догани

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

078 327 990

Стојан Срезоски

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

077 969 483

Александар Тасески

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

077 791 079

Date

03 May 2022

Tags

Youth Employment