First Network of Youth Organizations in Macedonia!

Call Us

+389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Office Hrs

Monday - Friday:          09.00am until 16.30pm

Blog

Повик за учество на претставници на граѓански организации и професори од средни училишта на обука за „Дигитално младинско учество и активно граѓанство“

Повик за учество на претставници на граѓански организации и професори од средни училишта на обука за „Дигитално младинско учество и активно граѓанство“

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на 12 претставници од граѓански и младински организации и професори од средните училишта од Скопски регион на обука на тема Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“.

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО во Конференција „Младинско е-учество за подобра заедница”

 

Коалиција на младински организации СЕГА објавува Повик за млади до 29 години од Општина Прилеп за учество на Конференција „Младинско е-учество за подобра заедница” во рамки на проектот „Е-учество – Силни млади”, поддржан од Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност, преку Програмата ЕРАЗМУС +, Клучна Акција 154 – Активности за младинско учество.

Започнаа последователните активности за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“ во Пелагонскиот регион

Пет организации започнаа со пилотирање на (DigiPAC) на локално ниво во 5 општини од Пелагонскиот регион (Битола, Новаци, Могила, Ресен и Прилеп).  Во текот на септември ќе се реализираат серија на работилници за поттикнување на дигитално учество и активно граѓанство на младите, запознавање со Е-учество и користење на алатката OPIN www.opin.me.  

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО на ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ДЕТСКОТО СЕЛО ПЕСТАЛОЦИ во Троген, Швајцарија

Коалиција на младински организации СЕГА објавува

 ПОВИК ЗА УЧЕСТВО

 на ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ДЕТСКОТО СЕЛО ПЕСТАЛОЦИ

Троген, Швајцарија

 

Успешно реализирана обука за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“

Коалиција СЕГА ја реализира обуката за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“ во Струга со 11 претставници од граѓански и младински организации од Пелагонискиот регион.

Учесниците ги зајакнаа капaцитетите за начини и примена на методологија која се користи во европските земји за поттикнување на дигиталното учество и активно граѓанство кај младите, се запознаа со поимите Медиумска писменост, правилно однесување на интернет „Нетикет“, младинско учество и дигитално младинско учество но и научија методи и техники кои ќе ги применуваат со младите на локално ниво.

Во текот на септември ќе се реализираат последователни локални активности со млади во насока на поттикнување на дигитално учество и активно граѓанство на младите, односно организирање работилници за Е-учество со млади и користење на алатката OPIN www.opin.me. Со учесниците на обуката беше споделен прирачникот за обука DigiPAC и дополнителни материјали кои се креирани во рамките на проектот Еразмус+.Коалиција СЕГА ќе обезбеди менторска поддршка во спроведувањето на спроведувањето на  последователните активности на локално ниво.

Обуката се одржа во периодот од 12 - 14 август 2022 година во Струга како дел од активностите на проектот ACTIon финансиран преку Ерасмус+ програмата кој има за цел да помогне во промовирање на граѓанското образование, активно дигитално граѓанство и демократско учество на младите во формално и неформално образование.

Со започнувањето на обуката го одбележавме и Интернационалниот ден на младите, 12 август.

       


Successfully implemented training on "Digital Participation and Active Citizenship (DigiPAC)" in North Macedonia

Coalition SEGA realized the training on "Digital Participation and Active Citizenship (DigiPAC)", with 11 representatives from civic and youth organizations from the Pelagonia region.

The participants strengthened their capacities for ways and adopt the methodology used in European countries to encourage digital participation and active citizenship among young people, they got acquainted with the terms Media literacy, good behavior on the Internet "Netiquette", youth participation and digital youth participation, but also they learned methods and techniques that they will use with young people at the local level.

During September, follow up local activities with young people will be carried out in the direction of encouraging digital participation and active citizenship of young people, that means organizing workshops for E-participation with young people using the OPIN tool www.opin.me. The DigiPAC training manual and additional materials created within the ACTIon project were shared with the participants of the training. Coalition SEGA will provide mentoring support in the implementation of the follow up activities at the local level.

The training was held in the period from August 12 - 14, 2022 in Struga as part of the activities of the ACTIon project financed through the Erasmus+ program which aims to help promote civic education, active digital citizenship and democratic participation of young people in formal and informal education.

With the start of the training, we also marked the International Youth Day, August 12.

 

Call Us On

Central Office: +389 (0) 48 429 390

Email at

sega@sega.org.mk

Address

18, Car Samoil, 7500 Prilep, Macedonia.