Резултати од мониторингот врз спроведување на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија за 2013

Резултати од мониторингот врз спроведување на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија за 2013

Овој извештај е подготвен со финансиска и техничка поддршка од Детскиот фонд на Обединетите Нации (УНИЦЕФ) и Детската Фондација Песталоци. Ставовите изразени во оваа публикација се на авторите и нужно ги рефлектираат ставовите и политиките на Детскиот фонд на Обединетите Нации (УНИЦЕФ) и Детската Фондација Песталоци.

Резултати од мониторинг

Date

16 July 2014

Tags

Research Reports