ПРИРАЧНИК со алатки и практики за кариерно советување и насочување на млади

ПРИРАЧНИК со алатки и практики за кариерно советување и насочување на млади

Прирачникот за кариерно насочување и советување е креиран како резултат на потребите на проектот „Креирање на кариерна патека во согласност со пазарот на труд“. Носител на проектот е Коалиција на младински организации СЕГА и истиот е финансиран од Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија. 

Прирачникот претставува значаен ресурс, наменет како алатка за понатамошното работење на стручните служби во центрите за социјална работа, основните училишта и граѓанските организации, чија целна група се токму младите и нивната потреба од избор на соодветна кариера, како и зголемување на нивната вработливост, посебно кај младите луѓе во ризик (НЕЕТ група и приматели на ГМП) и ученици од основното образование. 

ПРИРАЧНИК ЗА КАРИЕРНО НАСОЧУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ

Date

08 December 2021

Tags

Прирачници