ДОКУМЕНТ СО ПРЕПОРАКИ „Право на младински додаток – Информирај се за твоите работнички права“

ДОКУМЕНТ СО ПРЕПОРАКИ „Право на младински додаток – Информирај се за твоите работнички права“

Документот со препораки е креиран како резултат на националната кампања „Право на младински додаток – Информирај се за твоите работнички права“ која се спроведува во периодот август – декември 2021 година од страна на Коалиција на младински организации СЕГА. Целта на кампањата е да се потенцира важноста на Законот за младински додаток преку информирање на младите и работодавачите за придобивките, како и да придонесе кон негова подобра примена. Во спроведувањето на кампањата, како партнери и поддржувачи се вклучија:

- Бинтерн,

- НЕЦИ - НМК,

- Младински Совет Прилеп,

- Организација на жените ОЖО - Свети Николе,

- ЛАГ Агро Лидер,

- Волонтерски Центар Скопје,

- Конфедерација на Слободни Синдикати (КСС),

- Бизнис Конфедерација (БКМ),

- Инфо Компас Прилеп.

ДОКУМЕНТ СО ПРЕПОРАКИ

Date

31 December 2021

Tags

Position Papers