Компаративна проценка на моделите за младинско учество на меѓународно ниво

Компаративна проценка на моделите за младинско учество на меѓународно ниво

Оваа Компаративна проценка на моделите за младинско учество на меѓународно ниво е подготвена во рамки на проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“, финансиран од Европската Унија, а реализиран од Коалицијата на младински организации СЕГА во партнерство со СОС Детско село Северна Македонија, Волонтерски центар Скопје и Здружение Женски форум Тетово.

Проценката има за цел да овозможи преглед на моделите на младинско учество што се применуваат во земји со различно ниво на развој и нивно приспособување на пристапите кон младинското учество во Република Северна Македонија. Компаративната проценка вклучува анализа на моделите во следните шест земји: Австрија, Кипар, Литванија, Словенија, Србија и Финска. Фокусот на анализата е ставен на постојната регулатива на законски и подзаконски акти и на стратешките документи и програми што ги обликуваат постојните модели на младинско учество во избраните држави. Моделите се споредени со постојната регулатива на Република Северна Македонија.

ПУБЛИКАЦИЈА

Date

31 December 2021

Tags

Research Reports