Студии на случај за стереотипите за учеството на младите жени во процесот на донесување на одлуки во Полошкиот регион и Скопскиот регион

Студии на случај за стереотипите за учеството на младите жени во процесот на донесување на одлуки во Полошкиот регион и Скопскиот регион

Студиите на случај за стереотипите за учеството на младите жени во процесот на донесување на одлуки во Полошкиот и Скопскиот регион се дел од проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата″, поддржан од Европската Унија, кој има за цел да придонесе кон независно и одржливо граѓанско општество поддржано од погодна средина која поттикнува партиципативни и родово-сензитивни процеси на креирање младински политики.

Проектот се спроведува од страна на Коалиција на младински организации СЕГА (СЕГА) како водечки партнер, во партнерство со Женски Форум Тетово (ЖФ Тетово), СОС Детско Село Северна Македонија (СОС ДС) и Волонтерски Центар Скопје (ВЦС). Проектот има за цел да го подобри квалитетот на имплементацијата на младинската политика заснована на структурна соработка и суштинско учество на вмреженото граѓанско општество.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ - ПОЛОШКИ РЕГИОН

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ - СКОПСКИ РЕГИОН

Date

31 December 2021

Tags

Research Reports