Local Youth Strategy for the City of Bitola

Local Youth Strategy for the City of Bitola

0д 01 јануари 2010 година Коалиција СЕГА започна да го спроведува проектот „Креирање на локални младински стратегии“. Проектот е финансиран од Агенција за млади и спорт, програмата „CIVICA Mobilitas“ (во имплементација на Центарот за Институционален Развој, а финансирана од Швајцарската Агенција за Развој и Соработка), 10 општини во Република Македонија (Илинден, Кисела Вода, Тетово, Прилеп, Битола, Кавадарци, Гевгелија, Штип, Свети Николе и Радовиш) и Коалиција СЕГА.

Целта на проектот е да се зголеми активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница преку изготвување на локални младински стратегии.

Проектот опфаќа активности за воспоставување структура за подготовка на локалните младински стратегии, како и истражувачки активности за утврдување на потребите на младите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат содржината на локалните младински стратегии. Станува збор за петгодишни стратегии во кои ќе се лоцираат клучните приоритети за младите луѓе во секоја општина и ќе се понудат одреден број на остварливи решенија.

Локална младинска стратегија за општина Битола

Date

22 May 2011

Tags

Strategies