Local Youth Strategy for the City of Gevgelija

Local Youth Strategy for the City of Gevgelija

Коалицијата на младински организации СЕГА во периодот од 1 јануари до 30 ноември 2010 година го имплементираше проектот Креирање на Локални Младински Стратегии во 10 општини во Република Македонија (Гевгелија, Илинден, Кисела вода, Тетово, Прилеп, Битола, Кавадарци ,Свети Николе, Штип и Радовиш).

Во состав на проектот беа спроведени активности за воспоставување на структура за подготовка на локални младински стратегии, како и активности за утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат содржината на локалните младински стратегии. Станува збор за пет-годишни стратегии во кои се лоцираат клучните приоритети за младите луѓе во секоја општина и ќе се понудат одреден број на остварливи решенија.

Локална младинска стратегија за општина Гевгелија

Date

22 November 2010

Tags

Strategies