Local Youth Strategy for the City of Radovish

Local Youth Strategy for the City of Radovish

Врз основа на заклучокот усвоен од Советот на општина Радовиш, Комисијата за култура, образование и спорт, пристапи во изготвување на Стратегијата за Млади во општина Радовиш.

Во нејзината подготовка покрај членовите на комисијата беа вклучени повеќе субјекти (Коалиција СЕГА, вработените во одделението за ЛЕР, основните и средните училишта, ученици, бизнис секторот, невладиниот сектор, локалните медиуми, верски организации) со што се обезбедени богатство на идеи, иницијативи, поголема транспарентност и објективност во нејзиното донесување.

Локална стратегија за млади за Општина Радовиш

Date

22 November 2010

Tags

Стратегии