Позициски документ - Подобрување на состојбата на Советите за млади

Позициски документ - Подобрување на состојбата на Советите за млади

Документот со препораки беше подготвен за време на Националната работилница "Подобрување на функцијата на Советите на младите" на кој учествуваа млади, членови на Совети на млади и донесувачи на одлуки на локално ниво.

Позицискиот документ се базира на основните препораки дадени од 220 млади при реализацијата на локални дискусии одржани во 10 градови во Република Македонија. Реализираните активности се во состав на проектот "Учество на младите во процесот на донесување одлуки" во соработка со Агенција за млади и спорт, поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, преку Програмата ЕРАЗМУС +.

Користејќи го методот на структурен дијалог, Националната работилница ги поврзува донесувачите на одлуки, младите и членовите на Советите на младите со цел подобрување на состојбата на Советите на младите во Република Македонија и зајакнување на позицијата на Советите на младите во општините.

Подобрување на состојбата на Советите за млади

Date

23 October 2017

Tags

Position Papers