Воспоставување систем за младинско информирање на локално и национално ниво

Воспоставување систем за младинско информирање на локално и национално ниво

Документот со препораки беше подготвен за време на „Националната работилница за креирање на Документ со препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво“ на кој учествуваа млади и донесувачи на одлуки на локално и национално ниво.

Позицискиот документ се базира на основните препораки дадени од 250 млади при реализацијата на локални дискусии одржани во 10 градови во Република Македонија како и на Националната работилница за креирање на Документ со препораки за Воспоставување на систем за младинско информирање. Реализираните активности се во состав на проектот "Младинското информирање како основа за младинско учество" во соработка со Агенција за млади и спорт, поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, преку Програмата ЕРАЗМУС +.

Користејќи го методот на структурен дијалог, Националната работилница ги поврзува донесувачите на одлуки, младите и членовите на Советите на младите со цел подобрување на состојбата на Советите на младите во Република Македонија и зајакнување на позицијата на Советите на младите во општините.

СИСТЕМ ЗА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ

Date

23 October 2017

Tags

Position Papers