Актуелна состојба за постоење, превенција и справување со насилство во средните училишта

Актуелна состојба за постоење, превенција и справување со насилство во средните училишта

Оваа анализа е дел од проектот „Препознај превенирај и примени мерки против     насилство“ кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА.        

Специфична цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на државните и   локалните институции за адресирање превенција и справување со насилство во   образовните институции. Целта на оваа анализа е да даде приказ на моменталната    состојба со насилството во средните училишта од аспект на застапеност на различните видови на насилство механизми за превенција и справување со насилството во средните училишта како и препораки за мерки кои во иднина би придонеле за намалување/елиминирање  на  насилството  во  средните  училишта.

Наодите   од   истражувањето   т.е.   заклучоците и препораките треба да влијаат на   релевантните   институции   истите   да   ги   прифатат   и   признаат   како   релевантни   за   спроведување на идни активности и мерки.

Публикација

Date

23 July 2019

Tags

Research Reports