Започнаа последователните активности за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“ во Пелагонскиот регион

Article Index

Пет организации започнаа со пилотирање на (DigiPAC) на локално ниво во 5 општини од Пелагонскиот регион (Битола, Новаци, Могила, Ресен и Прилеп).  Во текот на септември ќе се реализираат серија на работилници за поттикнување на дигитално учество и активно граѓанство на младите, запознавање со Е-учество и користење на алатката OPIN www.opin.me.  

Повеќе од 160 млади, до сега се запознаа со начините за активно граѓанство, Медиумска писменост, правилно однесување на интернетНетикет“, младинско учество и дигитално младинско учество 

На OPIN се поставени различни проекти и иницијативи од младите кои се почеток на активно и демократско учество на младите.  

Коалиција СЕГА обезбеди менторска поддршка во спроведувањето напоследователните активности на локално ниво 


Print   Email