Започнаа последователните активности за „Дигитално учество и активно граѓанство (DigiPAC)“ во Пелагонскиот регион

Article Index

Пет организации започнаа со пилотирање на (DigiPAC) на локално ниво во 5 општини од Пелагонскиот регион (Битола, Новаци, Могила, Ресен и Прилеп).  Во текот на септември ќе се реализираат серија на работилници за поттикнување на дигитално учество и активно граѓанство на младите, запознавање со Е-учество и користење на алатката OPIN www.opin.me.  

Повеќе од 160 млади, до сега се запознаа со начините за активно граѓанство, Медиумска писменост, правилно однесување на интернетНетикет“, младинско учество и дигитално младинско учество 

На OPIN се поставени различни проекти и иницијативи од младите кои се почеток на активно и демократско учество на младите.  

Коалиција СЕГА обезбеди менторска поддршка во спроведувањето напоследователните активности на локално ниво 


Five organizations started piloting (DigiPAC) at the local level in 5 municipalities of the Pelagon region (Bitola, Novaci, Mogila, Resen and Prilep). During September, a series of workshops were held to encourage digital participation and active citizenship of young people, familiarizaring them  with E-participation and practical use of OPIN tool (www.opin.me ). 

More than 160 young people have so far learned about the ways of active citizenship, media literacy, correct behavior on the Internet "Netiquette", youth participation and digital youth participation. 

Various projects and initiatives by young people have been set up on OPIN, which are the beginning of active and democratic participation of young people. 

Coalition SEGA provided mentoring support in the implementation of subsequent activities at the local level. 


Print   Email